Excavacions i Obres Rodà SL realitza tot tipus de treballs relacionats amb sanejaments, tant d’aigües pluvials com residuals. Per a l’execució d’aquestes tasques disposa de la maquinària necessària, així com del personal més adient i qüalificat.