Obra realitzada a Figueres – La Jonquera.

Obra

AMPLIACIÓ AUTOPISTA AP-7 FIGUERES-JONQUERA

Promotor

ACESA

Contratista Principal

Dragados S.A.

Subcontratista Principal

CONSPA CATALUNYA

Tipus d’Obra

Obra Civil Carreteres

Temps d’execució

5 Mesos

Import

248.997,67 €

Treballs Realitzats a l’Obra

Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecánics o manuals, inclòs tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Enderroc d’estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de tub de formigó de qualsevol diàmetre, inclosa solera i recobriment de formigó, tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny.

Excavació de terra vegetal.

Excavació en terreny no classificat, zones de desmunt.

Terraplenat amb sol procedent de l’obra.

Preparació base terraplenat.

Excavació de terreny no classificat en rases i pous.

Rebliment i compactació de rases i pous.

Explanada amb sol seleccionat procedent de l’obra.

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm.

Construcció camí 5m d’ample.

Formació de berma de 0,5 metres.

Rebliment amb material granular filtrant darrera murs.

Escullera amb bloc de pedra.

Estesa de terra vegetal procedent de l’obra.

Fresat d’estructures de fàbrica per a ampliar pilars ponts.