Obra realitzada a Figueres – La Jonquera.

Work

EXTENSION AP-7 Figure JONQUERA

Promoter

LIT

Prime Contractor

Dragados S.A.

Principal Subcontractor

CONSPA CATALUNYA

Type of Work

Civil Roads

Runtime

5 Months

Import

248.997,67 €

Completed Work to Welfare

Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecánics o manuals, inclòs tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Enderroc d’estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de tub de formigó de qualsevol diàmetre, inclosa solera i recobriment de formigó, tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny.

Excavació de terra vegetal.

Excavació en terreny no classificat, zones de desmunt.

Terraplenat amb sol procedent de l’obra.

Preparació base terraplenat.

Excavation of land not classified in ditches and wells.

Filling and compacting trenches and wells.

Esplanade just selected from the work.

Base ballast artificial material with widespread and piconatge 98% of pm.

Construcció camí 5m d’ample.

Formació de berma de 0,5 metres.

Filling with granular filter material behind the walls.

Breakwater with stone block.

Laying of topsoil from the site.

Fresat d’estructures de fàbrica per a ampliar pilars ponts.