Obra realitzada a Figueres – La Jonquera.

Obra

AMPLIACIÓN AUTOPISTA AP-7 FIGUERES-JUNQUERA

Promotor

LIT

Contratista Principal

Dragados S.A.

Subcontratista Principal

CONSPA CATALUNYA

Tipo de Obra

Obra Civil Carreteras

Tiempo de ejecución

5 Mesos

Importación

248.997,67 €

Trabajos Realizados a la Obra

Derribo de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, con medios mecánicos o manuales, incluido corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Derribo de estructuras de mampostería de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluido carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Demolición de tubo de hormigón de cualquier diámetro, incluida solera y recubrimiento de hormigón, corte de armaduras, carga, transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny.

Excavació de terra vegetal.

Excavació en terreny no classificat, zones de desmunt.

Terraplenat amb sol procedent de l’obra.

Preparació base terraplenat.

Excavació de terreny no classificat en rases i pous.

Rebliment i compactació de rases i pous.

Explanada amb sol seleccionat procedent de l’obra.

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm.

Construcció camí 5m d’ample.

Formació de berma de 0,5 metres.

Rebliment amb material granular filtrant darrera murs.

Escullera amb bloc de pedra.

Estesa de terra vegetal procedent de l’obra.

Fresat d’estructures de fàbrica per a ampliar pilars ponts.