Resum del condicionamet Carretera Gi-v-5041.

Obra

Condicionament d’un tram de la Ctra. Gi-v-5041, de Pont de Molins

Promotor

Diputació de Girona

Contratista Principal

Servià Cantó S.A.

Tipus d’Obra

Obra Civil Carreteres

Temps d’execució

11 Mesos

Import

90.707,27 €

Treballs Realitzats a l’Obra

Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecánics o manuals, inclòs tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Enderroc d’estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de tub de formigó de qualsevol diàmetre, inclosa solera i recobriment de formigó, tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny

Excavació de terra vegetal

Excavació en terreny no classificat, (roca + voladura)

Excavació en terreny no classificat, zones de desmunt

Terraplenat amb sol procedent de l’obra

Preparació base terraplenat

Excavació de terreny no classificat en rases i pous

Rebliment i compactació de rases i pous

Explanada amb sol seleccionat procedent de l’obra

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

Construcció camí 5m d’ample

Formació de berma de 0,5 metres

Rebliment amb material granular filtrant darrera murs

Escullera amb bloc de pedra

Estesa de terra vegetal procedent de l’obra