Obra en execució a Tapis

Obra

Rehabilitació Mas La Gavarra

Promotor

Privat

Contratista Principal moviment de terres

Excavacions i obres Rodà S.L.

Tipus d’Obra

Moviment de terres, canalització serveis

Temps d’execució

5 Mesos

Treballs Realitzats a l’Obra

Excavació en desmunt per a formació llac artificial

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Repàs i piconatge d’esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Excavació de terreny no classificat en rases i pous.

Rebliment i compactació de rases i pous.

Explanada amb sol seleccionat procedent de l’obra.

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm.

Rebliment amb material granular filtrant darrera murs.

Escullera amb bloc de pedra.

Estesa de terra vegetal procedent de l’obra.

Canalització de serveis de pluvials, sanejament, aigua, llum i geotèrmia.